Sobota, 13.07.2024
Szkoła Ucząca Się

Celem programu SUS jest:
* zbudowanie sieci współpracujących ze sobą szkół, które razem stworzą system zapewniania dobrej praktyki szkolnej
* dobrowolne przyjęcie w szkole specjalnych procedur kontroli własnej pracy i współdziałania
* współpraca z innymi szkołami w formie wspólnej refleksji i "koleżeńskiej krytyki"
* dzielenie się doświadczeniami.
Podstawą działania szkół należących do klubu SUS jest:
* współpraca w zespołach nauczycielskich
* określanie celów edukacyjnych i wychowawczych w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji
* rzetelne monitorowanie efektów swojej pracy, refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną
* tworzenie kultury szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów
* wymiana tworzonych materiałów oraz otwarta dyskusja nad napotykanymi problemami.
Szkoły Uczące Się starają się, aby uczniowie wierzyli we własne siły, zdobywali rzetelną wiedzę i ważne umiejętności, nauczyciele pracowali nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać, rodzice uczestniczyli w życiu szkoły i wspierali jej działania. Chcą, aby szkoła była coraz lepsza.
Program prowadzony jest we współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności, wykorzystywane są w nim doświadczenia programu Komisji Europejskiej, programu TERM, europejskich i amerykańskich systemów zapewnienia jakości i akredytacji szkół. Centrum Edukacji Europejskiej współpracuje z dwoma amerykańskimi uniwersytetami. W klubie SUS działa obecnie ponad 200 szkół.
Nauczyciele z naszej szkoły: Dariusz Chrobak, Piotr Buczyński, Grażyna Kasprowicz i Dariusz Janiszewski uczestniczyli w dniach 24-26 października w I szkoleniu liderów badania jakości pracy szkoły w Miętnem k/Warszawy. Poznawali zasady diagnozowania szkół i narzędzia diagnostyczne temu służące. Następnie P. Buczyński i D. Janiszewski diagnozowali zaprzyjaźnioną szkołę - Gimnazjum nr 12 w Poznaniu. W tym samym czasie w naszej szkole gościliśmy nauczycieli ze szkoły w Kościelcu gm. Pakość, którzy będą tworzyć raport o naszej szkole. Kolejnym etapem pracy było wprowadzenie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz danych z kwestionariusza wywiadu z dyrektorem szkoły, SU i RR do komputera.
W czasie II szkolenia (20-21 listopada - Poznań) diagności P. Buczyński i D. Janiszewski analizowali wyniki ankiet oraz rozpoczęli tworzenie raportu o stanie szkoły. Czeka nas jeszcze bardzo dużo wysiłku, ale wierzymy, że poznanie mocnych i słabych stron naszej placówki pozwoli nam w przyszłości stworzyć nowe standardy działań, prowadzące do poprawy jakości pracy szkoły i przyniesie wymierne korzyści wszystkim tym, którym zależy na dobru dzieci.
Zaprzyjaźniona szkoła z Kościelca na spotkaniu w naszej szkole przedstawiła nam wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonych badań. Usłyszeliśmy wiele dobrych i ciepłych słów o naszej szkole. Zauważone zostały liczne sukcesy naszych uczniów, doceniono zaangażowanie społeczności szkolnej w akcje charytatywne, podziwiano różnorodność i ilość kółek zainteresowań. Jednakże badania wykazały również pewne niedociągnięcia w pracy naszej szkoły - słabe strony. Dotyczyły one obszarów, które zdaniem Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców należy poprawić. Wówczas zostały wybrane cztery standardy:
I. Uczniowie osiągają wyższe wyniki na sprawdzianie klas VI
II. Uczniowie znają i rozumieją zasady WSO
III. Uczniowie znają i przestrzegają praw i obowiązków
IV. Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą.
Postanowiliśmy więc sprawić, by pewne dokumenty szkoły były bardziej zrozumiałe i dostępne ogółowi społeczności szkolnej (Wewnątrzszkolny System Oceniania, Prawa i obowiązki ucznia); spróbować zaktywizować rodziców do pracy w szkole poprzez stwarzanie odpowiednich sytuacji oraz poszerzyć ofertę pomocy uczniom szóstych klas. Cele wyznaczone i zatwierdzone przez RP uznane zostały za priorytetowe. Oznacza to, że w ich realizację zaangażowane były nie tylko wyznaczone zespoły, ale również inni nauczyciele, rodzice i Samorząd Uczniowski.
Rok szkolny 2004/2005 był więc czasem intensywnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców.
Podjęto szereg różnorodnych działań. Były między innymi konkursy wiedzy z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Praw i obowiązków ucznia (ten ostatni był również w formie zabawowej). Odbywały się również spotkania z rodzicami prowadzone metodami aktywnymi. Rodzice zapraszani byli na klasowe i szkolne imprezy - wielu sami byli współorganizatorami. Szczególną troską objęto uczniów klas szóstych. To właśnie dla nich nauczyciele opracowywali zadania, testy, pytania, by jak najlepiej przygotować wszystkich do wiosennego sprawdzianu.
Każdy Zespół Zadaniowy, w oparciu o przeprowadzone badania wstępne i końcowe, opracował kierunki działań na przyszłość.
Oto one:
Standard I : Uczniowie osiągają wyższe wyniki na sprawdzianie klas 6
* Utrzymać bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych
* Wprowadzić na stałe do planu pracy szkoły dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów klas 6 poświęcone rozwiązywaniu i omawianiu przykładowych sprawdzianów
* Stosować na lekcjach metody aktywizujące, różnorodne formy pracy oraz opracować jeszcze inne formy działań przygotowujące do sprawdzianu po klasie 6
* Zorganizować i przeprowadzić cykl zajęć dla uczniów klas 4 - 6 zapoznających z technikami efektywnego uczenia się
* Począwszy od klas 1 przeznaczać maksymalnie dużo czasu na ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
* Przeprowadzać raz w miesiącu sprawdzian próbny zgodnie ze wszystkimi zasadami sprawdzianu
* Zorganizować i przeprowadzić sprawdzian próbny dla uczniów z udziałem rodziców (zapoznanie rodziców z budową i sposobem rozwiązywania testu, wymaganiami formalnymi; wspólne rozwiązywanie, następnie omawianie wyników punktacji).
Standard II: Uczniowie znają i rozumieją zasady WSO
Ze względu na duże znaczenie standardu dla jakości pracy szkoły należy kontynuować działania związane z tematyką systemu oceniania. W ciągu całego roku pracy nad standardem uznaliśmy, że w przyszłości należałoby przyjąć następujące działania:
* stały dostęp uczniów do aktualnego szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania na stronie internetowej szkoły
* cykliczne badania poziomu wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców na temat systemu oceniania
* włączenie uczniów i rodziców w tworzenie przejrzystego (jasnego) i spójnego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Standard III: Uczniowie znają i przestrzegają praw i obowiązków
W związku z potrzebą przypominania praw i obowiązków uczniom i nauczycielom oraz zainteresowaniem uczniów i nauczycieli sposobem atrakcyjnego ich przekazywania, niektóre działania należałoby na stałe wprowadzić do kalendarza imprez szkoły:
* Prawa i obowiązki na wesoło - rozgrywki międzyklasowe
* konkurs ze znajomości praw i obowiązków.
Standard IV: Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą
* włączenie na stałe do planu pracy szkoły wypracowanego systemu współpracy z rodzicami
* kontynuacja organizowania spotkań rodziców z dyrektorem
* prowadzenie zebrań metodami aktywnymi
* włączanie rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych
* powoływanie rodziców do komisji konkursowych
* wręczanie na koniec roku szkolnego podziękowania dla najaktywniejszych rodziców
* Zespoły Wychowawcze na stałe do swoich działań włączą planowanie współpracy z rodzicami, wybór form, oraz terminów realizacji
* pragniemy podjąć działania podnoszące ocenę własną zaangażowania się rodziców w sprawy szkoły
* wykorzystamy pomysły rodziców m. in. zadania domowe do odrabiania wspólnie z rodzicami
* należy również badać oczekiwania rodziców oraz monitorować ich udział w życiu szkoły.
Analiza wszystkich wyników oraz wypracowanych materiałów pozwoliła opracować Szkolny System Zapewniania Jakości. Sporządzony dokument został zaakceptowany i opiniowany przez naszą mentorkę - Beatę Jancarz. Otrzymaliśmy również akceptację Rady Jakości działającej w CEO. Wszystko to sprawiło, iż mogliśmy przystąpić do panelu koleżeńskiego. Odbył się on 16 grudnia 2005 roku. W progach naszej szkoły gościliśmy nauczycieli ze szkół z całego regionu oraz innych zaproszonych gości. Rozmawialiśmy o sprawach istotnych w edukacji, o naszych sukcesach, trudnościach i niepowodzeniach.
Panel zakończył się przyznaniem nam tytułu Szkoły Uczącej Się.


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nakarm dziecko

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Orły Edukacji

4,089,761 unikalne wizyty